SHF Class Schedule

June 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
 • Active Aging - Jenn
5
6
7
 • Zumba - Erin
 • AMPD Kettlebell - Erin
8
 • Yoga - Danielle
 • Cycling - Angela
9
 • Active Aging - Kim
 • CANCELED AMPD Fusion - Liz
 • CANCELED Zumba - Liz
10
 • Active Aging Yoga - Jenn
 • Pound! - April
11
 • Active Aging - Jenn
12
 • Rig - Angela
13
14
 • Zumba - Erin
 • AMPD Kettlebell - Erin
15
 • CANCELED Yoga - Danielle
 • Cycling - Angela
16
 • CANCELED Active Aging - Kim
 • AMPD Fusion - Liz
 • Zumba - Liz
17
 • Active Aging Yoga - Jenn
 • Pound! - April
18
 • Active Aging - Jenn
19
 • Rig - Angela
20
21
 • Zumba - Erin
 • AMPD Kettlebell - Erin
22
 • Yoga - Danielle
 • Cycling - Angela
23
 • Active Aging - Kim
 • AMPD Fusion - Liz
 • Zumba - Liz
24
 • Active Aging Yoga - Jenn
 • CANCELED Pound! - April
25
 • Active Aging - Jenn
26
 • Rig - Angela
27
28
 • Zumba - Erin
 • AMPD Kettlebell - Erin
29
 • Yoga - Danielle
 • Cycling - Angela
30
 • Active Aging - Kim
 • Wishpond Demo
 • AMPD Fusion - Liz
 • Zumba - Liz